Friday, 3 February 2012

ASEAN stars & ASEAN exchange

30 cổ phiếu Việt niêm yết ở thị trường ASEAN

Cái ý tưởng ASEAN exchange cuối cùng rồi cũng phải hoạt động.

When exchanges merge?

No comments: