Thursday, 9 February 2012

Báo cáo của Moody's về các ngân hàng ở Châu Á

Báo cáo của Moody’s phân loại hệ thống ngân hàng của 16 quốc gia châu Á thành 3 nhóm xét về mức độ dễ chịu tác động từ sự chuyển xấu của khủng hoảng nợ châu Âu, gồm các cấp độ là dễ chịu ảnh hưởng hơn, dễ chịu ảnh hưởng, và ít có khả năng bị ảnh hưởng hơn. Trong đó, các ngân hàng của Việt Nam cùng Australia, New Zealand và Hàn Quốc cùng bị liệt vào nhóm thứ nhất.

Nguồn: VNeconomy

No comments: