Thursday, 23 February 2012

Sai số thống kê FDI lên tới... 10 tỷ USD

Nguồn: VNeconomy

Tít hơi giật gân nhưng thực tế là có những khác biệt rõ ràng trong nhiều số liệu của Việt Nam với các tổ chức quốc tế. Vấn đề cần làm rõ là phải có sự giải thích về cách tính một cách rõ ràng.

No comments: