Saturday, 30 July 2011

Rủi ro tỷ giá nửa cuối 2011

Rủi ro tỷ giá chực chờ

Vẫn chưa hết lo chuyện tỷ giá

Quan điểm của mình ở đây.

4 comments:

hoptacltd said...

Hi Tuan
Minh la khach hang ben Rong Viet, minh moi doc bao cao cua Tuan xong.
Mot thac mac minh ko hieu la "nhung bat ong tao ra muc chiet khau tot ve gia co phieu, tao dieu kien thuan loi nam giu dai han". Tuan co the giai thich them ve van de nay?
Minh nghi khi thi truong giam manh trong bat on kinh te, chua chac khang dinh gia co phieu da giam nhieu va dang re, cai quan trong hon la phai dinh luong duoc lieu nha dau tu co dang phan ung thai qua voi thong tin bat on, day gia cp giam duoi gia tri that. Neu dieu do xay ra thi moi la co hoi mua trong dai han.
Neu Tuan da xet ca yeu to nay roi, thi Tuan lam on cung cap nhung du lieu phan tich do cho nha dau tu cua Rong viet cung nam.
Thanks Tuan
Thuong

Big Happy Man said...

Hi Thuong,

Rat cam on Thuong da gop y.

Minh se xem xet de xuat voi bo phan phan tich de ra mot bao cao dap ung yeu cau nhu Thuong de xuat, tuy nhien dieu nay se phai tuy vao nhieu yeu to khac (bao gom yeu to thoi diem ra bao cao, bao cao nhu nen do ai chiu trach nhiem chinh, muc do uu tien cua cac loai bao cao ...). Tuy nhien bon minh se co gang thuc hien nhung phan tich dap ung nhu cau thong tin cua nha dau tu.

Day la trang ca nhan cua minh nen minh khong tien binh luan qua nhieu ve mot so van de co lien quan den bao cao cua minh cho Rong Viet.

Tuy nhien minh xin chia se mot so quan diem cua minh:

1. Ve mat thi truong giam manh do nhung bat on kinh te, thi tuy yeu to vi mo co the anh huong toan thi truong, nhung van co nhung cong ty bi anh huong it, va co nhung cong ty bi anh huong nhieu, dong thoi co cong ty co the tan dung co hoi de thay doi. Do do, hoan toan co the ton tai trang thai thi truong da phan ung mang tinh bi quan qua muc cho mot so loai co phieu. Thuc te cua thi truong cho thay co nhung co phieu van duoc khoi ngoai mua vao va hoat dong M&A cua khoi ngoai chung to van co nhung co phieu ma ho cho rang la du hap dan.

Lay vi du, mot chi tieu co the uoc tinh kha de do la so sanh muc P/E hien tai cua mot so loai co phieu dong thoi voi muc binh quan P/E cua cong ty trong thoi gian tu khi niem yet toi nay, thi lieu rang co phai muc P/E hien tai cua mot so co phieu da di kha xa ra khoi muc binh quan dai han hay khong? Lieu mot co phieu co P/E qua thap so voi binh quan dai han noi len rang cong ty do lam an that te hai hay da bi dinh gia qua thap? Dua vao nhung chi tieu phan tich co ban co the "screen" ra duoc nhung cong ty da bi phan ung thai qua. Nhung bao cao ve co hoi dau tu cua VDSC co the cung cap mot cai nhin ve tung cong ty.

2. Ve khai niem gia tri that, minh khong dam binh luan nhieu ve chuyen co phai co phieu giam ve duoi gia tri that hay khong, vi theo minh day la mot khai niem tuong doi con nhieu tranh cai ve ca ly luan lan thuc tien, khong chi o VN. Rieng minh thi minh danh gia mot co hoi dau tu thong qua so sanh voi trien vong cua nhung co hoi dau tu khac (vang, USD, BDS, v.v.) dong thoi xem xet nhung co hoi bat thuong trong du lieu cua cac co phieu (chang han nhu qua phan tich ky thuat hoac phan tich co ban).

Rat vui co dip trao doi voi Thuong.

Tuan

hoptacltd said...

Ok, thanks Tuan
Hom truoc dinh goi comment vao email: tuan.hq@vdsc.com.vn nhung mail nay hinh nhu bi fail?
Do vay phai len day comment.
Tinh hinh gia vang may ngay gan day rat rat "hot" do nhung bat on cua My (S&P ha tin nhie My), neu co nhung nhan dinh tiep theo ve gia vang, cung nhu kha nang anh huong den USD se rat tuyet!
Thuong

Big Happy Man said...

Thank Thuong da thong bao ve email ay. Minh se bao lai voi VDSC ve chuyen email.