Friday, 15 July 2011

Lợi nhuận ngân hàng 6 tháng

Ngân hàng có lãi

Nhưng mà tỷ suất sinh lợi đâu có cao, nhưng cũng bị báo chí lôi ra. Tội nghiệp thiệt.

No comments: