Friday, 15 July 2011

Chuyện chính sách

Thiệt tội, người dân thường lo kế sinh nhai lại bị cái chuyện quản lý thị trường vàng hành.

Nói chung tại ... dân mua vàng nhiều quá chi, mà cũng tại mấy ông này nữa.

Mà nói cho cùng, là tại ai làm cho người ta phải chạy nháo nhào đổ xô mua vàng chứ không giữ VND. Chắc tại Mỹ và EU, hay tại ...

No comments: