Monday, 20 December 2010

Ý kiến về lãi suất cao và thấp

Quách Mạnh Hào bày tỏ quan điểm về thắt chặt và nới lỏng tiền tệ.

Rất nhiều ý kiến hiện tại là chủ quan, vấn đề là cần một cái nhìn rõ ràng: lãi suất thấp thì không thể duy trì duy ý chí được, vì lãi suất thấp mà lạm phát cao thì người dân không chọn gửi tiền vào ngân hàng trong bối cảnh lạm phát cao. Do đó, vấn đề nằm ở lạm phát chứ không phải lãi suất.

Hãy đặt câu hỏi: vậy lãi suất thấp có chắc ổn định được vĩ mô và lạm phát không?

Update: Giang Lê bình về idea của QMH

No comments: