Saturday, 18 December 2010

Thu thuế GTGT đối với dịch vụ ứng trước tiền bán CK

Tận thu thuế GTGT trong CK

--------

Đang tự hỏi là không rõ có cơ sở nào để phân biệt giữa dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh CK khác như môi giới, tư vấn v.v. trong chuyện tạo ra giá trị để mà thu thuế. Cũng không hiểu là thu thuế là nhằm vào incentives thì chả lẽ Nhà nước công khai muốn hạn chế chuyện bán chứng khoán hoặc ngược lại muốn công ty CK không thu đồng phí nào :)). Hoặc đơn giản là do luật không qui định cái này là dịch vụ KD CK cho nên bên Thuế mừng quá nắm đầu ra tận thu.

Literature của financial innovations của Tây không biết tới trường hợp này. Nghiên cú, nghiên cú, trường hợp khó hiểu của VN.

No comments: