Saturday, 11 December 2010

Foreclosure ở Mỹ - When listeners wont listen

Bài hay về foreclosure ở Mỹ

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/12/10/when-lenders-wont-listen/

Có nhiều người build các model về negotiation và foreclosure, hoặc là lender-borrower relationship/asymmetric information. Nhưng đọc cái này hữu ích hơn nhiều. Grab reality with your hands.

Some ideas on ESOP

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/12/06/foreclosure-is-not-an-option/

No comments: