Tuesday, 28 December 2010

Mục tiêu của NHNN 2011

Một số mục tiêu của NHNN 2011
Tín dụng dự kiến tăng 23%.

No comments: