Friday, 15 January 2010

Prospect Theory - 1 bài trên TBKTSG

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/28539/

1 bài về prospect theory - Xem ra có vẻ behavioural finance kiếm cơm được.

No comments: