Thursday, 28 January 2010

Kích cầu ở Việt Nam

Tài khóa và tiền tệ chưa đồng bộ

http://cafef.vn/20100128081210945CA34/tai-khoa-va-tien-te-chua-dong-bo.chn

No comments: