Friday, 15 January 2010

Dòng tiền nóng và ảnh huởng tới TQ

http://cafef.vn/20100113122051878CA32/dong-tien-nong-va-anh-huong-doi-voi-kinh-te-trung-quoc.chn

Stimulus package của TQ giống VN

No comments: