Thursday, 28 January 2010

Kiều hối không chảy nhiều vào NH

http://cafef.vn/20100127110013855CA34/e-ngai-kieu-hoi-chay-khoi-kenh-ngan-hang.chn

No comments: