Friday, 15 January 2010

Loạt bài về ngân hàng của Trương Quang Thông và phản hồi

Cạnh tranh ngân hàng từ góc độ khả năng sinh lời

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/24649

ROE và ROA của ai cao hơn?

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/tiente/24854/

Bàn thêm về cạnh tranh ngân hàng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/25469/

No comments: