Monday, 26 October 2009

Tập đoàn đa ngành đang trở lại ?!

http://cafef.vn/20091024045659506CA32/sap-toi-thoi-cua-cac-tap-doan-da-nganh.chn

Very complicated thing will come!

No comments: