Tuesday, 20 October 2009

Phần tốp dưới của các cty chứng khoán

http://cafef.vn/20091020035521280CA31/phan-khuat-cua-buc-tranh-moi-gioi.chn

Nhiều công ty chứng khoán te tua...

No comments: