Tuesday, 27 October 2009

Ranking thịnh vượng

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=344614&ChannelID=2

Anh rank 12 trên prosperity ranking. Phần Lan xếp đầu (nhưng nghe đây tỷ lệ tự tử cao?!).

No comments: