Monday, 12 October 2009

Chưa phát hiện vốn kích cầu đi vào BDS & CK

http://www.vneconomy.vn/2009101011141375P0C6/chua-phat-hien-von-kich-cau-vao-chung-khoan-bat-dong-san.htm

=> vâng, chắc đã vào túi người ta sau khi take profit rồi.

No comments: