Tuesday, 20 October 2009

Ngân hàng nào đang thắng

http://www.sgtt.com.vn/Detail37.aspx?ColumnId=37&NewsId=53175&fld=HTMG/2009/0621/53175

Hàiz, Barclays mà winner sao?

No comments: