Thursday, 15 March 2012

Tranh cãi chuyện giá điện

Giá điện tăng mãi là... đúng hướng?

Độc quyền, tăng giá điện và thua lỗ

No comments: