Friday, 2 March 2012

Chứng khoán: Tiền nhiều hay tiền ít?

Mark Mobius: "Nhà đầu tư nước ngoài đang quay trở lại Việt Nam"

Chứng khoán hút tiền

Chứng khoán: Tiền đâu nhiều thế?

Hồi năm trước hỏi tiền đi đâu mất rồi, năm nay lại hỏi tiền đâu nhiều thế?!!!

No comments: