Thursday, 29 December 2011

Định tăng giá điện đến 11,7%

Định tăng giá điện đến 11,7% Thì ra tăng 5% đã là "châm chước" cho dân!

No comments: