Wednesday, 28 December 2011

Chuyện mệnh giá cổ phiếu - Chơi banh khờ

Bỏ mệnh giá cổ phiếu? => chúng ta có nhiều chuyện mang tính kỹ thuật phải giải quyết quá, nhưng chúng ta không giải quyết gì cả, để dồn một đống rồi bây giờ luôn lặp điệp khúc ... PHẢI CHỜ ... TẠI VÌ ... CHO NÊN ... PHẢI CHỜ!

Bóng được chuyền vòng quanh và trở lại chỗ cũ. Người tham gia thị trường bị "chơi banh khờ".

No comments: