Friday, 11 December 2009

Quỹ đầu tư chuyển hướng

http://cafef.vn/20091211080045547CA31/quy-dau-tu-chuyen-huong.chn

Theo khảo sát này, có gần 80% số người được hỏi cho rằng y tế và dược phẩm là lĩnh vực đầu tư triển vọng nhất tại Việt Nam trong thời gian tới. Các lĩnh vực đầu tư có triển vọng tiếp theo là bán lẻ, dịch vụ tài chính, địa ốc, nông nghiệp và khách sạn du lịch.

No comments: