Tuesday, 1 December 2009

Cập nhật tin CK 1/12

Quản lý TK cK cá nhân thay vì TK tổng - Sắp kỷ niệm 5 năm ngày đầu tiên mình nghe câu này.

http://cafef.vn/20091124105124689CA31/vsd-se-quan-ly-den-tung-tai-khoan-ndt.chn

GD ký quỹ

http://cafef.vn/20091202074224740CA31/du-thao-thong-tu-ve-gd-ky-quy-luat-hoa-thuc-te.chn

Ngân hàng không được bảo lãnh phát hành trái phiếu?!

http://cafef.vn/20091202091514212CA31/ngan-hang-se-khong-duoc-bao-lanh-phat-hanh-trai-phieu.chn

No comments: