Friday, 5 December 2008

Thẻ ATM và phí

Nên cân nhắc kỹ việc thu phí thẻ ATM

http://dantri.com.vn/diendandantri/en-can-nhac-ky-viec-thu-phi-the-ATM/2008/12/263164.vip

Nên hiểu rõ lợi ích của thẻ ATM

http://dantri.com.vn/diendandantri/Can-hieu-ro-loi-ich-cua-dich-vu-ATM/2008/12/262518.vip

Chưa thu phí thẻ ATM

http://dantri.com.vn/diendandantri/Chua-thu-phi-rut-tien-qua-ATM-la-hop-ly/2008/11/262136.vip

No comments: