Saturday, 20 December 2008

Ngành ô tô Mỹ

Obama kêu gọi cải tổ

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2008/12/081220_obama_automakers.shtml

17,4 tỷ cứu trợ ô tô Mỹ

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2008/12/081219_bush_bailout.shtml

No comments: