Friday, 5 December 2008

Giảm phát và đình trệ

Cần hiểu đúng về giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12341/


Nỗi lo giảm phát và đình trệ kinh tế

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/11929/


Quá sớm để lo giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/11502/


Không quá sớm để lo giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/11843/


Khó có chuyện giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12233/


Khắc phục đình trệ và ngăn ngừa lạm phát: thách thức mới

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12849/

No comments: