Friday, 5 December 2008

Giải quyết vấn đề suy thoái

Phải quan tâm đến nhân tố nền tảng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12850/


1 tỷ USD kích cầu không phân biệt thành phần kinh tế (Really?!)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291150&ChannelID=11


Kích cầu thông qua tái cấu trúc kinh tế

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291290&ChannelID=11


Trong tin xấu có điều tốt

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291163&ChannelID=87


Bài rất hay của thầy Thơ

http://www.viet-studies.info/kinhte/TranNgocTho_ThayDoiThatSu.htmhttp://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=289140&ChannelID=91

No comments: