Saturday, 20 December 2008

On State-owned-corporations

Hạn chế vốn mềm and Ponzi game - Soft budget coinstraints - Good article by Nguyen Thanh Nga
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/13355/

Đã đặc quyền không thể đòi thêm quyền - Phạm Chi Lan
http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=11182

Thiếu cạnh tranh người tiêu dùng thiệt hại - Phạm Chi Lan
http://123.30.108.40/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=292455&ChannelID=119

No comments: