Friday, 6 November 2009

Thành lập Công ty DTTC NN TP.HCM

http://cafef.vn/20091106085010882CA34/thanh-lap-cong-ty-dau-tu-tai-chinh-nha-nuoc-tphcm.chn

SCIC của TP.HCM?!

No comments: