Monday, 17 August 2009

VN: kinh tế gắn với cảng biển

http://dantri.com.vn/c76/s76-344267/tuong-lai-kinh-te-viet-nam-se-gan-voi-cang-bien.htm

Khi nào có đủ cảng biển lớn thì người ta đổi qua chở bằng máy bay hết!?

No comments: