Sunday, 2 August 2009

Cơ chế giá xăng dầu

"Muốn thị trường phải có cạnh tranh, muốn cạnh tranh, phải xoá độc quyền…”, một chuỗi điều kiện tiền đề cho một ước muốn đơn giản: “thị trường hoá giá xăng dầu”. => Great!

http://cafef.vn/20090802044715276CA33/co-che-gia-xang-dau-muon-theo-thi-truong-phai-co-canh-tranh.chn

No comments: