Sunday, 22 March 2009

Dầu khí BP chuyển hướng ... vì cái gì ta?

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200912/20090322005607.aspx

No comments: