Sunday, 29 March 2009

Chuyện vui TC-KT VN

Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Chung qui là chuyện thuế (rộng ra là chuyện tiền ... Đủ thấy kế toán tính kỹ thế nào)

http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-41259.htm

No comments: